Oppimisen arvioinnin pedagogiset lähtökohdat ja tavoitteet

SkillzzUpin tavoitteena on tukea seuraavia pedagogisia tavoitteita opettajankoulutuksen ja oppimisen arviointiin kehitetyn ohjelmiston avulla. Menetelmä on kehitetty perustuen viimeisimpään tutkimustietoon, syvälliseen pedagogiseen osaamiseen sekä sadoilta opettajilta ja oppilailta kerättyihin kehitysideoihin ja palautteeseen.

TAVOITE 1 – Opettajat pystyvät arvioimaan päivittäistä oppimista – ei vain loppuosaamista

Tutkimusten mukaan säännöllisen palaute lisää oppilaiden opiskelumotivaatiota, parantaa oppimistuloksia ja ennaltaehkäisee oppimisvaikeuksien kumuloitumista. Ongelmana on, että nykyisellä ryhmäkoolla, arviointimenetelmillä ja -työkaluilla yksilölliseen palautteeseen ei opettajan arjessa jää riittävästi aikaa. Pahimmillaan opiskelijat saavat ainoan palautteensa suoriutumisestaan vasta viikkojen tai kuukausien päästä annettavan loppuarvosanan muodossa.

SkillzzUp varmistaa, että opettajalla on tarvittava osaaminen ja työkalut arvioida yksilöllistä oppimista isossakin ryhmässä. Ohjelmiston avulla opiskelija saa jatkuvaa palautetta edistymisestään ja näkee yhdellä silmäyksellä, miten taidot kehittyvät. Säännöllinen palaute kannustaa pitkäjänteiseen opiskeluun ja auttaa yhdistämään päivittäisen työskentelyn tulokset taitojen kehittymiseen.

TAVOITE 2 – Oppilas ottaa vastuun omasta oppimisestaan

Kouluissa on perinteisesti totuttu hyvin opettajajohtoiseen opetukseen ja etenemiseen. Ilman opettajan sisäistämää selkeää näkemystä ja mallia, oppilaiden itseohjauvuustaitojen kehittyminen on nykyisellään lähes mahdotonta.

SkillzzUpin kautta arvioinnin prosessi tulee tutuksi asteittain ja opettaja voi helposti osallistaa oppilaat sen eri vaiheisiin. Oppilaat voivat esimerkiksi asettaa itse tavoitteensa, osallistua oppimisensa suunnitteluun ja ideoida, miten eri taitoja voi harjoitella. Kun oppilas ymmärtää mihin oppimisella tähdätään ja näkee oman kehittymisensä reaaliajassa, hän voi harjoitella taitoja omaan tahtiin sekä itsearvioida oppimaansa säännöllisesti.

TAVOITE 3 – Oppilas motivoituu opiskelemaan ja yrittämään parhaansa

Opettajan antama selkeä ja kannustava palaute on yksi voimakkaimpia ulkoisia motivaatiotekijöitä. Jos oppilaalta vaaditaan koko ajan jotakin ymmärtämättä sen pohjimmaista syytä, ponnistelut jäävät helposti puolitiehen tai pahimmillaan kokonaan tekemättä.

SkillzzUpin avulla opettaja oppii havainnoimaan oppilaiden yksilöllistä suoriutumista, antamaan rakentavaa palautetta ja läpikäymään oppimisen tavoitteita säännöllisesti. Oppiminen voidaan myös suunnitella Mastery Learning -periaatteella, jossa oppilaan pitää hallita edellinen asia tietyllä tasolla, jotta hän voi siirtyä seuraavaan. Kun taitoja arvioidaan pienissä paloissa, oppilas sisäistää, että ahkera työ ja harjoittelu johtaa tuloksiin. Hyödyntämällä esimerkiksi Growth Mindset –arviointityyliä päästään eroon ajattelumallista, että oppilas on lähtökohtaisesti joko hyvä tai huono, mikä johtaa helposti luovuttamiseen.

TAVOITE 4 – Opetus on läpinäkyvää ja perustuu opetussuunnitelmaan

Etenkin isoissa kouluissa opetusmenetelmät ja arviointiperusteet ovat harvoin yhdenmukaisia, mikä voi asettaa oppilaat epätasa-arvoiseen asemaan ja heijastua kielteisesti opetuksen laatuun.

SkillzzUpissa oppimista ja arviointia suunnitellaan yhteisyössä eri aineiden opettajien kanssa, jolloin materiaaleja, tehtäviä ja ideoita on helppo jakaa samaa opetussuunnitelmaa käyttävien kollegoiden kesken.  Samalla 2000-luvun taidot, kuten luovuus, yrittäjyys, vuorovaikutus- ja medialukutaidot, nivoutuvat luontevaksi osaksi opintoja ja arviointia. Aikaisemmin nämä taidot ovat jääneet sivurooliin, vaikka niiden merkitystä on korostettu lukuisissa APEC, OECD ja Asia Societyn kaltaisissa selvityksissä.

TAVOITE 5 – Oppimisen arviointi mahdollistaa yksilöllisen etenemisen

Opettajan määräämä tahti sopii tutkimusten mukaan vain 20% opiskelijoista. Keskitason mukaan etenevä tasapäistävä ja samansisältöinen opetus turhauttaa niin edistyneempiä kuin enemmän tukea tarvitsevia opiskelijoita.

SkillzzUpin avulla opiskelija voi edetä joko hitaammin kertaamalla epäselväksi jääneitä asioita tai nopeammin pyytämällä haastavampia tehtäviä.  Jos koulun muut rakenteet sallivat, oppiminen ei enää ole sidottu vuosiluokkiin, vaan oppilaat voivat edetä heille itselleen sopivaan tahtiin. Yksilöllinen edistyminen arvioidaan ja kirjataan opetussuunnitelman mukaisesti, mikä varmistaa, että jokainen oppilas saavuttaa sen edellyttämät tavoitteet.

Jos jollakin oppilaalla on opinnoissaan vaikeuksia syystä tai toisesta, niin visuaalisten arviointitulosten avulla nämä haasteet näkyvät realiajassa opiskelijalle, opettajalle ja huoltajille. Näin voidaan ehkäistä motivaation laskua, tai jopa mahdollista nuoren syrjäytymistä, jos vaikeudet huomataan ajoissa ja löydetään yhdessä keino päästä vaikeuksien yli.

TAVOITE 6 – Oppilas ymmärtää opetussuunnitelman laajat tavoitteet

Tuoreet aivotutkimukset osoittavat, että alle 25-vuotiaat eivät vielä osaa yhdistää tekojensa seurauksia pitkälle tulevaisuuteen. Etuaivolohkon hitaasta kehittymisestä johtuen nuori ei hahmota nykyhetken ja tulevaisuuden välistä yhteyttä samalla tavalla kuin aikuiset.

SkillzzUpissa opetussuunnitelman tavoitteet ja sisällöt ovat koko ajan näkyvissä opiskelijalle helposti omaksuttavassa muodossa. Opettaja voi puolestaan joustavasti suunnitella eri aineista muodostuvia, integroituja kokonaisuuksia.  Kun nykyiset, tulevat ja menneet aiheet ovat selkeästi esillä, oppimisesta tulee  johdonmukaista ja tavoitteellista.

TAVOITE 7 – Oppilas ymmärtää omat yksilölliset vahvuutensa

Opetussuunnitelmat kaikilla kouluasteilla sisältävät useita tavoitteita oppimiselle. Usein opiskelija ei hahmota näistä kuin oppiaineen esim. matematiikka. Kysyttäessä opiskelijalta, onko hän hyvä matematiikassa, usein vastaus on ”kyllä” tai ”ei.” Opiskelija ei siis hahmota kokonaisuutta tai yksityiskohtia samalla tasolla kuin koulutettu opettaja, jolla voi olla hyvinkin tarkka kuva oppilaan taidoista.

Autamme opettajia avaamaan opetussuunnitelman sisällöt riittävän selkeiksi ja pieniksi tehtäviksi. Näitä voidaan arvioida tasaisesti kouluvuoden aikana ja niistä alkaa piirtymään yksilöllinen osaamisprofiili. Kun arviointeja tehdään OPS:n mukaisesti monista eri näkökulmista ja  oppilas voi huomata, että hänen suurimmat vahvuutensa matematiikassa tällä hetkellä ovat sosiaaliset taidot esim. kavereiden auttaminen sekä päässälaskutaito. Hän voi myös huomata että jokin osa-alue kaipaa vielä harjoittelua, esim. laskukaavojen huolellinen kirjaaminen. Omien vahvuuksien tunnistaminen on erittäin motivoivaa.

LISÄTIETOJA: Kimmo Kumpulainen, SkillzzUp Oy:n perustaja (kimmo@skillzzup.com)